lördag 2 maj 2015

Nytt flaggskepp i portföljen, Eolus Vind

Som jag nämnde i förra bloggen har jag tagit hem lite vinst innan mill-uppstart för Trevalis andra gruva, fortfarande tung men inte tyngst.

Nytt största innehav är alltså efter omfattande köp efter rapporten: Eolus Vind och som jag skrivit så handlar det om ett enligt mig ytterst välskött bolag, "best in class" som historiskt genererat stora mängder fritt kapital till aktieägarna även i motvind (fallande elpriser) och som nu genom makrofaktorer bör stå inför ett antal år av medvind när vindkraft blir den naturliga ersättningen för kärnkraften med vattenkraften som "swingproducer". Vidare när låga svensk/norska elpriser oundvikligen gradvis integreras med högre EU priser.

Kort sagt, fundera noga över vad som nu händer med svensk kärnkraft, hur dramatisk olönsam den är, och vad det enda är som kan ersätta dessa 40% av svensk elproduktion. Det är vind och då är Eolus den aktören jag vill äga och syna vad dom kan göra med mina pengar i ett sådant klimat kommande år. En teori jag har är att elpriset nu bottnar ut och att inte bara handlar detta om gigantiska vindkraftsinvesteringar för att ersätta kärnkraft utan också troligen om stigande elpriser för att man helt enkelt inte hinner klara av det vilket kräver högre elpriser för att både stimulera dessa investeringar och för att uppmuntra Vattenfall och andra att inte stänga ner för mycket kärnkraft på en gång, dvs inte både Oskarshamn, Ringhals 2018 utan kanske hänga i några år till med några gamla verk.

Förhoppningsvis tar ni er tid och lyssnar på alla jätteintressanta presentationer nedan. Tänk då på hur dom inte pratar om massiv svensk kärnkraftsnedläggning från 2018. Detta är NYTT, breaking news och enligt mig så har Eolus bara utvecklats hyggligt kursmässigt senaste tiden pga TIDIGARE goda affärer och den stora 10 kr engångsutdelningen som presenterats. Jag tror vi är tidiga på en ny och mycket spännande trend.

Under hela denna tid så kommer vindkraften fortsätta vässa sig och snabbt sänka produktionskostnaden per energienhet och resultatet av det blir så småningom utfasning av subventionerande elcertifikat.


Senaste rapporten häromdagen som videon ovan syftar på
Hässleholm, 2015-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2014 – 28 februari 2015
 • Nettoomsättningen uppgick till 746,1 (86,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 83,7 (14,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 77,6 (11,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 75,5 (9,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -1,4 (-1,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (0,37) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 11 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 20,4 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades 27,5 (1,3) vindkraftverk med en total effekt om 55,4 (2,4) MW till kunder.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • I mars överlämnades vindpark Skalleberg i Hjo kommun till kund. Skalleberg är den sista av de fyra parker som Eolus i januari tecknade avtal om försäljning av till energibolaget ewz. Därmed har köparen tillträtt samtliga parker med 29 vindkraftverk som omfattas av det elförsäljningsavtal som finns med Google och Eolus har mottagit fullständig betalning för samtliga parker.
 • Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 2 juni och där föreslå att 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie överförs till aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå att överföringen görs genom en split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten.


Nedan intressant reportag med några månader på nacken ur ett större perspektiv såväl som för mig det mindre perspektivet (mitt kommande takbyte och intresse för sol-el, jag upprepar, maila gärna tips och erfarenheter till mig om det. Det är intressant hur det verkar gå mkt snabbare i länder som USA och Japan vilket bl.a syns på Tesla's senaste satsning som ni ser i videon därunder).Visst är det fascinerande att se superentreprenören rulla ut något nytt och spännande. Men återigen, tänk på att i Sverige så är vi enormt gynnade. 40% av vår elproduktion är potentiellt ett enda stort batteri... vår vattenkraft ger oss flexibilitet att strypa och öka genomsläppandet av vatten från dammarna och vad föregår i Sverige de där kalla vindfria vinterdagarna? Jo, regniga höstdagar som toppar upp magasinen. Sverige är också ett långt land, när det är vindstilla i Norrland så blåser det i kustbandet i Blekinge. Allt som krävs är ett fungerande stamnät, detta är inte konstigare, eller i själva verket mycket enklare än att ha kablar till Baltikum, Tyskland och Polen.

Kombinera det med att vi har alla förutsättningar att förvandla vindenergi till stor exportsektor för Sverige och Norge så är sanningen att när det ev är extremväder i Sverige med för lite vind, ja då skiner solen kanske i Tyskland/Italien och deras import norrifrån är lägre. Problemet försvinner i takt med att energimarknaderna oundvikligen knyts ihop och Sverige/Norge kommer få betalt för att producera vind och för att vara batteri.

Att kärnkraften NU I NÄRTID (breaking news...) knäcks av dagens elpriser är en väldig bonus. Allt talar för vindkraft, inte minst offshore vindkraft, för vad är alternativet?

2 april 2015
Miljö- och energidepartementet

Förordning för effektivare vindkraftsutbyggnad och lägre elkostnader

Vindkraft ska byggas där det är mest kostnadseffektivt och råder bäst förutsättningar totalt sett, framför allt i goda vindlägen. Regeringen möjliggör nu för ännu effektivare vindkraftsutbyggnad och därmed också lägre kostnader för elkunderna genom en ny förordning.
För att ytterligare underlätta för en fortsatt stark utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige har regeringen beslutat om en förordning som löser problemen med så kallade tröskeleffekter vid anslutning av elproduktionsanläggningar till elnätet - ett problem som framför allt drabbar vindkraften.

Förordningen ger Svenska kraftnät möjlighet att låna ut pengar till nätföretag för att genomföra de nätförstärkningar som krävs. I och med att Svenska kraftnät tar viss ekonomisk risk genom att tillfälligt stå för den inledande kostnaden, och därefter låta elproducenterna betala för sin andel i den takt de ansluter sig till elnätet, underlättas utbyggnaden av vindkraft i bra vindlägen.

- Problemen med tröskeleffekter vid anslutning av förnybar elproduktion har diskuterats under lång tid och jag är glad att regeringen nu kommer med en lösning. Beslutet innebär att förnybar elproduktion kan byggas ut mer effektivt vilket innebär fördelar för berörda elproducenter och på sikt även lägre kostnader för elkonsumenterna, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Villkor för när Svenska kraftnät kan lämna lån till nätföretag regleras i förordningen. Bland annat fastställs att staten vid varje tidpunkt maximalt får ha 700 miljoner kronor utlånat till nätföretag. De medel som används för ändamålet ryms inom Svenska kraftnäts låneram. Förordningen träder i kraft den 1 maj.
____________________________________________________________________

18 december 2014
Miljö- och energidepartementet

Satsning på havsbaserad vindkraft

Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag om hur stöd till havsbaserad vindkraft ska utformas för att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft till havs.
- Fortsatta satsningar på vindkraft är en viktig del för att nå våra mål om förnybar elproduktion. Vi ser också att det finns flera fördelar med just havsbaserad vindkraft som ger en jämnare elproduktion och har en större acceptans hos lokalbefolkningen vid kustområden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Havsbaserad vindkraft skulle också kunna bidra till att stärka elbalansen i södra Sverige, där det finns ett underskott på produktion i förhållande till elbehovet.

Eftersom kostnaden för havsbaserad vindkraft är högre än för landbaserad vindkraft byggs den havsbaserade vindkraften inte ut inom ramen för de mål som är satta för elcertifikatsystemet. Regeringen anser dock att det finns förutsättningar till framtida reduktioner av kostnaderna. I uppdraget till Energimyndigheten ingår därför att analysera olika former av stöd såsom exempelvis upphandling, investeringsstöd och finansiering av elanslutningen.

Stödsystemet ska utformas så att det helt ligger utanför elcertifikatsystemet och är förenligt med EU:s statsstödsregler. De olika stödformernas för- och nackdelar ska analyseras samt konsekvenserna av stödet för de som berörs. Även samhällsekonomiskt motiverande faktorer ska utredas.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast 1 juni 2015.
_______________________________________________________________

http://www.bequoted.se/websolutions/ep-access/eolus-vind

http://www.introduce.se/foretag/eolus-vind/

https://www.youtube.com/channel/UC8PVvuBTrbDed-Brt5F1QqA/videos

http://blekingeoffshore.se/

http://www.redeye.se/bolag/eolus-vind
 _____________________________________________________________________
Q2 rapporten häromdagen

Finansiell kalender

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 2 juni
och där föreslå att 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie överförs till aktieägarna.

       

______________________________________________________________________
Blekinge Offshore utpekat som riksintresseområde för vindbruk.
Energimyndigheten har idag utsett det område som riksintresse för vindbruk inom vilket Blekinge Offshore AB ansökt om att etablera en av världens största offshoreanläggningar för vindkraft. Att Energimyndigheten upptar Blekinge Offshore som riksintresse för vindbruk är ett bevis för projektets stora potentiella betydelse för den svenska elförsörjningen.
Blekinge Offshore har ansökt om tillstånd att etablera en vindkraftspark i Hanöbukten öster om Hanö på upp till 2 500 MW. Det skulle betyda 500-700 vindkartverk med en årlig produktion på mellan 7-8 TWh vilket motsvarar hela det bortfall som uppstod i elområde 4 efter att de två reaktorerna i Barsebäcks kärnkraftverk avvecklades.
I februari avgav Mark- och miljödomstolen positivt yttrande angående parkens tillåtlighet enligt Miljöbalken enligt både förstahandsyrkandet om 2 500 MW och andrahandsyrkanden om 1 000 MW. Ärendet ligger för närvarande hos regeringen för slutligt avgörande om tillåtligheten.
owners

VindIn AB, är ett vindkraftsföretag bildat av en rad tunga och välrenommerade aktörer inom den elintensiva basindustrin: Boliden, AGA, Billerud Korsnäs, Stora Enso, Cementa, Holmen, Akzo Nobel och helstatliga LKAB. Varje år använder dessa förädlare av el inom gruv- och skogsnäringen, stålet och den kemiska industrin totalt drygt 20 TWh. Det motsvarar cirka 15 procent av hela Sveriges elkonsumtion.
Syftet med VindIn AB är att med egen produktion försäkra ägarbolagen om stabil tillgång på el till rimliga priser, något som spelar en avgörande roll för basindustrins möjligheter att hävda sig i den globala konkurrensen.
VindIn anser att Blekinge Offshore med sina unika förutsättningar har mycket god potential till realisering och att volymen ger en signifikant energiproduktion.
Detta ger goda förutsättningar för långsiktigt förutsägbara elpriser, ökad elförsörjningstrygghet, minskad miljöpåverkan, ökad konkurrenskraft vilket säkrar arbetstillfällen.

4 kommentarer:

 1. Usch vad opportunistisk du är gällande kärnkraften, det är inte likt dig. Din nya vindinvestering verkar ha grumlat dina sinnen dessutom. Jag föreslår att du läser följande:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/olonsam-fornybar-energi-slar-ut-jobb_4530866.svd

  Därefter hoppas jag att du har en mer nyanserad hållning i energifrågan än dina senaste inlägg. Det är viktigt att du är ansvarsfull i det du skriver eftersom du har många läsare vilket ger ringar på vattnet.

  SvaraRadera
 2. 2015-01-16 14:01 (Dagens Nyheter)

  Ringhals 2 kommer att stå stilla en bra bit över ett år innan reaktorn åter kan tas i drift.

  Ringhals 2 stängdes för årlig revision i augusti och kommer inte att kunna återstartas förrän tidigast i november.
  I samband med översynen upptäcktes fel, bland annat rost, på reaktorinneslutningens bottenplåt. Nu måste hela den plåten skärskådas och då måste ett tjockt lager av betong som täcker den tas bort. Ett arbete som kommer att ta lång tid.
  Efter att den skadade plåten reparerats ska golvet att gjutas om och slutligen ska reaktorinneslutningens täthet provas igen.
  Utöver reparationskostnader leder stoppet på över drygt ett år till ett stort intäktsbortfall för Ringhals och dess ägare Vattenfall.
  ----
  Hört den storyn tidigare? Vad kostade inte det? Jo så mycket att man inte vill ta stora tunga nyinvesteringar i säkerhet som är tvingande.

  Existerande kärnkraftverk är riktigt gamla och dom står inför mycket stora investeringar för att bedömas som säkra vilket jag visat i bloggen. Den puckelinvesteringen runt 2025 är vad som knäcker kärnkraftverken just nu.

  Vidare visade jag hur en enda offshore park med vind är så stor att den ersätter båda Barsebäck verken. Jag läste SVD artikeln samma dag som den kom och reagerade på hur höga påståena var om vad de två Ringhalsverken skulle kunna producera och hur felaktiga antalet angivna vindkraftverk för att producera motsvarande mängd var. Men oavsett, förstå att för varje år som går så blir vind och solenergi ännu vassare dvs ett nytt beslut om nya kärnkraftverk skulle innebära verk som är klara när vi kanske får 50% mer från varje vindkrafts och solenergiinvestering än idag.

  Vi har facit: Sverige har ett antal år haft ett system med elcertifikat som drabbat kärnkraftens ägare och landat på våra och industrins elräkningar.

  Resultatet, facit är att vi kommit en bra bit i omställningen, att vi har lägre elpriser än på år och dag, 77 öre inkl elcertifikaten sist jag tittade. Förlorarna är dagens ägare av existerande åldrande kärnkraft som inte kunnat skörda samma övervinster som man gjort som semimonopolist på elnätens infrastruktur då vindkraften som byggts ut satt press på elpriserna.

  Ny kärnkraft har inte en chans ekonomiskt det konstaterade t.om Dagens Industri's ledarsida och dagens gamla kärnkraft den måste ersättas gradvis. Jag måste därför fråga dig: Vad vill du ha?

  Jag tror många kärnkraftförespråkare som sagt tänker med ryggmärgen snarare än med kritisk hjärna. För mig är logiken solklar, kärnkraften har inte en chans, inte ny och definitivt inte gammal. Vind och Solenergi har blivit dramatiskt mycket effektivare och precis som utvinningen av shaleolja så fortsätter bara teknikförfinande att göra det bättre varje år.

  Kanske hade det varit samma sak för ny kärnkraft och det bonanza för den tekniken men ingen satsar på den. Kärnkraften var rätt val för Sverige i folkomröstningen 1980 men inte nu, om detta är jag helt övertygad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle vilja nämna att det du ser ovan är mitt andra försök, irriterande när man skrivit länge och det bara raderas... Nåväl, det jag startade första inlägget med var att tacka för ditt inlägg och att du bryr dig om vad jag skriver. Jag är övertygad om att kärnkraft är mer eller mindre schack matt och jag är övertygad om att vi snabbt skiftar till vind med vatten som batteri och att det är säkraste sättet att behålla bra rimliga elpriser.

   Men jag välkomnar verkligen en diskussion för jag tror det är bästa sättet för fler läsare att bli intresserade och ta sig tid att inse att läget har förändrats enormt och att ryggmärgskärlek för oss som alltid varit "höger" vad gäller kärnkraft är dags att överge. Det är inte framtidens teknologi och det den får stryk på är den tyngsta punkten, nämligen ekonomi.

   DI ledare nyss:
   På marknadsmässiga grunder går det i dag inte att bygga kärnkraft. De två exempel som finns i EU, Finland och Storbritannien, är båda exempel på hur aktörer kringgår elmarknaden. I Finland bygger basindustrin själv och räknar in kraftproduktionen i den övriga affärsmodellen. I Storbritannien har staten gått in och garanterar elpriset i 25 år och betalar mellanskillnaden.

   Förresten, jämför detta med SVD skribenterna och förstå varför jag hoppade till om deras påståenden om kapaciteten på Ringhals 1 och 2:

   Di: Ringhals söder om Göteborg. De tas ur drift någon gång mellan 2018 och 2020.

   Därmed försvinner 8 procent av Sveriges elproduktion (slut DI)
   (SVD inlägget: "Det innebär att reaktorerna, om de sköts och underhålls, tillsammans kan producera nästan 13 TWh elektricitet under ett år.") (Vi har ju redan facit med ettårsstoppet att det inte ens var realistiskt när dom var yngre)

   Dvs exakt samma som Eolus planerade offshore vindkraftspark i Hanöbukten.

   Länk DI artikeln:
   http://www.di.se/artiklar/2015/4/29/ledare-sag-absolut-nej-till-mer-kraftsocialism/

   Radera
 3. Jag tycker det är bra att Sverige har en palett av olika energislag. Det ska vi vara tacksamma för. Det jag inte gillar är att ett av dessa energislag blir mobbat. Kärnkraften har verkat i Sveriges tjänst sedan 70-talet och åtminstone lite tacksamhet förtjänas även om gamla meriter inte har något värde i din och min diskussion.

  Gällande introducerande av nya energislag är det rimligt med någon form av subventioner. Dock är balansen mellan ekonomiska regleringar / subventioner för vindkraft och kärnkraft alldeles för skev. Om jag inte missminner mig stod det i den utmärkta SVD-artikeln att varje vindkraftverk går back 2 miljoner kr per år om det inte vore för subventioner. Den varje person bör fråga sig är varför vi ska fortsätta med kraftiga subventioner och om de oerhörda pengar detta kostar används på bästa samhällsnytta.

  En del argumenterar att kärnkraften är en Volvo Amazon som har shapats upp lite. Så är inte fallet även om Ringhals 2 har haft ett kämpigt år. Ringhals 1 och 2 är i sitt bästa skick någonsin efter att senaste decenniet genomgått stora investeringar. Det som nu sker är kapitalförstöring utan dess like.

  Tyvärr får inte expertisen inom energibranschen leda detta land inom energiområdet. Politiker med sin agenda och på sin höjd högstadiekunskap om energi leder oss i frågan. Vad t.ex. Svenska Kraftnät säger verkar inte ha någon större betydelse. Men det är klart att tv-debatter blir mer lattjo med en Fridolin som förberett en one-liner än en panel med experter inom energiområdet som faktiskt förklarar för Sverige hur det ligger till och hur vi bör gå vidare.

  Sist men inte minst vill jag klistra in ett inlägg från skribenten "Lars-Eric Bjerke" på bloggen Cornucopia:

  "Enligt Vattenfall var förra året Ringhals produktionskostnader 33 öre kWt. De fördelar sig på drift och underhåll 11 öre/kWt, kapitalkostnader 7 öre/kWt, skatter 8 öre/kWt, kärnbränsle 5 öre/kWt och avfallsfond 2 öre/kWt. För Sverige, som genom Vattenfall äger större delen av Ringhals, kostar det alltså 18 öre/kWt att producera el i Ringhals jämfört med att inte göra det. Att behålla produktionen i Ringhals har dessutom fördelen att leveranstryggheten vid stort elbehov bibehålls, att elpriset för industri och privatpersoner behålls lågt, att dansk och svensk vindkraft kan balanseras, att Sverige kan exportera el med god vinst och att svenskt kärnkraftkunnande bibehålls. Nationalekonomiskt bör det därför vara riktigt att behålla Ringhalsverken så länge de kan drivas säkert med nuvarande kostnader trots att det enligt Vattenfall är företagsekonomiskt olönsamt."

  SvaraRadera