torsdag 7 maj 2015

FT om konkurrenskraftig vindkraft i medvind

Hässleholm, 2015-05-07 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 juni 2015 kl. 10.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 maj 2015, dels senast den 27 maj 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB ”Extra bolagsstämma”, Box 95, 281 21 Hässleholm, via e-post till info@eolusvind.com eller per telefon 010-199 88 00. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Efter registrerad anmälan kommer aktieägaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 maj 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Ska forska lite om det är värt att delta. Deras ordinarie stämma brukar ju som ni sett på videos vara mkt intressanta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar